โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

เรื่อง “พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย”
(Buddhism Innovation for Developing Thailand)

ประเด็นของบทความที่เปิดรับเพื่อเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ

๑) พุทธนวัตกรรม ด้านศาสนาและปรัชญา
๒) พุทธนวัตกรรม ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓) พุทธนวัตกรรม ด้านการศึกษา

อัตราค่าลงทะเบียน

(อัตรานี้รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม เอกสารการรวมผลงานเรื่องเต็มของผู้นำเสนอผลงาน)

สำหรับผู้นำเสนอบทความวิจัย
๑) บทความระดับชาติ ๒,๐๐๐ บาท
๒) บทความระดับนานาชาติ ๓,๐๐๐ บาท
๓) ผู้เข้าร่วมประชุม ๕๐๐ บาท
วิธีชำระค่าลงทะเบียน
ธนาคารทหารไทย หมายเลขบัญชี ๔๖๔-๒-๓๔๓๙๑-๙ (สถาบันวิจัยพิมลธรรมโคกสี)
ประสานงาน
   คุณจารุวรรณ ประวันเน โทร. ๐๘๘-๕๐๖๒๓๓๕
   ดร.สุรพล พรมกุล โทร.๐๘๘-๕๗๘-๑๖๗๑

ลงทะเบียน