โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

เรื่อง “พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย”
(Buddhism Innovation for Developing Thailand)

ดาวน์โหลดเอกสาร

- การเตรียมต้นฉบับสำหรับการเขียนบทความวิชาการ
- การเตรียมต้นฉบับสำหรับการเขียนบทความวิจัย
- คู่มือมือการเตรียมบทความวิจัย/วิชาการ
- Template-การเขียนบทความ
- คู่มือการเตรียมบทความ / Manuscript Preparation Guideline
- กำหนดการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ ระดับนานาชาติครั้งที่ ๒