โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

เรื่อง “พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย”
(Buddhism Innovation for Developing Thailand)

ประสานงาน

   คุณจารุวรรณ ประวันเน โทร. ๐๘๘-๕๐๖๒๓๓๕
   ดร.สุรพล พรมกุล โทร.๐๘๘-๕๗๘-๑๖๗๑

แผนที่เดินทางไป
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

การเดินทาง